Praktische informatie

Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? Je vindt de informatie hier.

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag 8:45 uur – 14:15 uur (deur gaat open om 8:30 uur).

Vakanties en belangrijke data

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.

Pak je kans – hulp bij schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen.

De inkomensnormen zijn verhoogd. Meer ouders kunnen daardoor regelingen aanvragen voor hun kinderen tot 18 jaar. Misschien u ook.

Verlof

Leerlingen mogen buiten de schoolvakanties niet zomaar van school wegblijven, dit is vastgelegd in de Leerplichtwet. Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis.

Het is de directie van SO De Heldring onder bepaalde omstandigheden toegestaan om extra verlof en vrijstelling te verlenen, maar dit is aan strenge regels gebonden. Indien een leerling aansluitend aan een schoolvakantie zonder bericht of zonder toestemming van de directie van school wegblijft, dan heet dat ‘luxe-verzuim’ en zijn de ouders/verzorgers in overtreding.

De school is verplicht deze informatie door te geven aan Bureau Leerplicht Plus (BLP). Op de dagen direct voor en na de schoolvakanties rapporteren wij de presentie altijd aan BLP. Een aanvraag voor één of meer dagen heet een ‘aanvraag extra verlof’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g LPW).

  • Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren kunt u hier downloaden of op de site van de gemeente Amsterdam.
  • Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
  • Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.
  • Aanvragen dienen minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van SO De Heldring te worden voorgelegd.

De school is verplicht om de ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit (een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht) om het verlof al dan niet toe te kennen. 

Veilige school

Wanneer leerlingen of personeel last hebben van opmerkingen over uiterlijk, kleding, gedrag, aanrakingen of blikken met seksuele bijbedoelingen is er sprake van seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Niet iedere persoon die zich seksueel geïntimideerd voelt of last heeft van ongewenste intimiteiten heeft hierop een afdoende antwoord. Gevoelens van angst en schaamte kunnen dan bijvoorbeeld het plezier in het naar school gaan en de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen overschaduwen.

De school streeft ernaar om een veilige school te zijn. Iedereen heeft het recht zijn eigen grenzen vast te stellen en wie hij of zij binnen die grenzen toelaat. Er is sprake van geweld als iemand zonder toestemming die persoonlijke grenzen overschrijdt. Wanneer er op school sprake is van ongewenste intimiteiten zal dit meteen met de betrokkenen worden besproken en worden de stappen uit ons protocol doorlopen. Dit protocol ligt ter inzage bij de directie.

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.


Meldcode

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken.

Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker en sneller stappen zetten dan professionals die geen meldcode gebruiken. Deze stappen leiden niet per definitie tot een melding.

Wij vinden als school preventie en beëindiging van kindermishandeling noodzakelijk. Als bij leerlingen onverklaarbare, lichamelijke verwondingen of blauwe plekken geconstateerd worden, maken wij hier een foto van ter beoordeling aan de schoolarts en doen wij navraag bij de ouders. Indien noodzakelijk wordt er melding gedaan bij Veilig Thuis.

Leerlingenvervoer

Zijn wij de dichtstbijzijnde, passende school voor uw kind? En woont u op meer dan 3 km afstand, en langer dan 30 minuten reizen met het openbaar vervoer van onze school? Dan kan er gebruikgemaakt worden van leerlingenvervoer. Ouders kunnen in samenwerking met school een aanvraag indienen bij de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Amsterdam.

Woont u niet in Amsterdam? Doe de aanvraag dan bij de gemeente van uw woonplaats. Het vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Meer informatie vindt u op deze pagina leerlingenvervoer gemeente Amsterdam

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouders kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid, de communicatie vanuit school, de schoonmaakwerkzaamheden enzovoort. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersonen. Dit zijn Nanda de Waart n.dewaart@kolom.net en Liesbeth van Mispelaar l.vanmispelaar@kolom.net.

De interne contactpersoon is er voor u, luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u desgewenst in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. Als u er met de school niet uitkomt of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan ons schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie.

Voor een onafhankelijk advies over ongewenste omgangsvormen kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

U kunt tevens terecht bij de externe vertrouwenspersoon van Kolom.
Per 1 juli 2022 is de vertrouwenspersoon Integriteit:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

De volledige klachtenregeling waarin de procedure klachtenbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en de interne contactpersoon en is ook te raadplegen op www.www.stichtingkolom.nl