Wat bieden wij

Wij zijn als school een school voor speciaal onderwijs. Wij bieden gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk leren. 

Speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Hier gaat het om leerlingen met lichtere problematiek. Het Samenwerkingsverband adviseert ouders en scholen waar kinderen het beste naartoe kunnen.


Wat is het speciaal onderwijs?

Niet alle ouders weten dat er een verschil is tussen speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo). Zelfs scholen gebruiken de termen wel eens door elkaar. Scholen voor so zijn voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Maar ook leerlingen met psychische problemen of gedragsproblemen kunnen hier terecht.

Het speciaal onderwijs is verdeeld in vier clusters, namelijk:

  • Cluster 1: Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen).
  • Cluster 2: Scholen voor dove leerlingen en slechthorende leerlingen. Maar ook voor leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen.
  • Cluster 3: Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Maar ook voor zeer moeilijk lerende leerlingen, langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren.
  • Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Wat is speciaal basisonderwijs?

In Amsterdam gaat ongeveer één op de twintig kinderen in de basisschoolleeftijd naar het speciaal onderwijs (ruim vijf procent in schooljaar 2020-2021). Bron: CBS.

Het sbo biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het gaat hier om lichtere problematiek dan de problematiek waar leerlingen op het speciaal onderwijs mee te maken hebben. Denk bij lichtere problematiek bijvoorbeeld aan een leerling met een concentratieprobleem, waardoor het leren wordt belemmerd.

In het speciaal basisonderwijs krijgen leerlingen in kleinere klassen les, zodat zij minder prikkels krijgen. Bovendien krijgen zij extra ondersteuning om de onderwijsdoelen te bereiken. In Amsterdam gaat ongeveer één op de vijftig kinderen naar het speciaal basisonderwijs (2% in schooljaar 2020-2021). Dit aantal is de afgelopen jaren toegenomen. Bron: CBS.

Verschillen

Sbo en so zijn niet hetzelfde. Er is een aantal duidelijke verschillen, waaronder:

  • het speciaal basisonderwijs valt net als het reguliere onderwijs onder de Wet op primair onderwijs (WPO), terwijl het speciaal onderwijs onder de Wet op de expertisecentra (WEC) valt;
  • voor het speciaal basisonderwijs gelden de kerndoelen uit de WPO, terwijl voor het speciaal onderwijs de kerndoelen uit de WEC gelden;
  • het speciaal basisonderwijs is erop gericht dat zoveel mogelijk leerlingen na groep 8 doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs. Lukt dit niet, dan stroomt een leerling door naar een tussenvoorziening of het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Kinderen in het speciaal onderwijs stromen daarentegen bijna altijd door naar het voortgezet speciaal onderwijs. 

Leerlingvolgsysteem

Van iedere leerling worden de leervorderingen vastgelegd in overzichten, waarin de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen zichtbaar worden. Alle gegevens die wij door middel van observaties en toetsen verzamelen worden met de ouders besproken. Dit systeem is digitaal. Het digitale systeem heet ParnasSys en maakt het ons makkelijk de gegevens inzichtelijk te hebben. Ons leerlingvolgsysteem maakt het ons mogelijk snel en adequaat inzicht te krijgen in de leerontwikkeling van de leerling. Hiermee willen wij het optimale met de leerling bereiken.

Ontwikkelingsperspectief / rapport

Het ontwikkelingsperspectief is ons schoolrapport. Hierin staat naar welke uitstroombestemming en daarmee samenhangend uitstroomniveau de school de leerling begeleidt. Met andere woorden: waar is de leerling het best op zijn plek na deze school? Dit doen we door hoge, maar vooral passende doelen te stellen. Deze doelen zijn terug te vinden in onze schoolstandaard en onze leerlijnen. 
Het ontwikkelingsperspectief wordt vanaf het vierde jaar vastgesteld bij al onze leerlingen. Jaarlijks wordt dit perspectief, de opbrengsten en de daarbij behorende onderwijsbehoeften met de Commissie van Begeleiding en de leerkracht opnieuw vastgesteld. Twee keer per jaar wordt het ontwikkelingsperspectief  met ouders besproken in het OPP-gesprek.


Ontwikkelgebieden

Op onze school werken we aan de verschillende ontwikkelgebieden. Dat zijn de ontwikkelgebieden; taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, praktische redzaamheid, digitale geletterdheid, culturele vorming, spel, lerenleren, bewegingsonderwijs en seksuele vorming en weerbaarheid.

We werken vanuit vastgestelde doelen. In iedere groep wordt er aan die doelen vanuit de leerlijnen gewerkt. 

Twee keer per jaar worden de doelen opnieuw vastgesteld vanuit de resultaten.

Schoolondersteunings-profiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vind je ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband voor primair onderwijs in Amsterdam adviseert ouders en scholen waar kinderen het beste naartoe kunnen. Een onderwijsadviseur, die onafhankelijk is van de school en het samenwerkingsverband, kijkt naar de best passende school voor uw kind, in samenwerking met u als ouder. De onderwijsadviseurs zijn verdeeld over de verschillende delen van Amsterdam.

Wilt u in contact komen met een onderwijsadviseur? Ga dan naar de website van het samenwerkingsverband. Hier vindt u een lijst met onderwijsadviseurs, hun contactinformatie en de regio waarbinnen ze werken.

Zorgplan

De manier waarop de zorg bij ons op school is georganiseerd kunt u terugvinden in ons uitgebreide zorgplan.

Opbrengsten, in- en uitstroom

Instroom van leerlingen 2023-2024
We starten het schooljaar met 25 nieuwe leerlingen. Dit betekent dat we gedurende het schooljaar uiteindelijk 106 leerlingen in school hebben. De school is vol en dat zorgt ervoor dat we helaas werken met een wachtlijst. We doen dit in nauwe samenwerking met de verschillende samenwerkingsverbanden.  

Uitstroom van leerlingen/schoolverlaters
Uit de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren blijkt dat de meeste leerlingen van de SO De Heldring op 12-jarige leeftijd doorstromen naar het VSO-ZML onderwijs. Veel van deze leerlingen gaan naar Orion College Noord, VSO De Heldring of VSO Laudy.  In de maand februari zijn de open dagen van deze scholen. 

Elk schooljaar brengen we de leeropbrengsten en uitstroom in kaart. In samenspraak met het bestuur en de inspectie heeft de SO De Heldring zichzelf hierbij als doel gesteld dat minimaal 90% van de leerlingen de (tussentijdse) streefniveaus behaalt voor de zes hoofdvakgebieden. Deze (tussentijdse) streefniveaus zijn vastgelegd in de schoolstandaard van onze school. Voor de uitstroom hebben we als doel gesteld dat minimaal 90% van de leerlingen uitstroomt op het vooraf vastgestelde streefniveau. De opbrengsten per schooljaar zijn terug te vinden op de website van de school.

Uitstroom schooljaar 2022-2023
Aantal schoolverlaters naar het VO per leerroute:

Leerroute 41 leerling
Leerroute 311 leerlingen
Leerroute 28 leerlingen
Leerroute 10 leerlingen
Totaal20 leerlingen

De conclusie richt zich alleen op de schoolverlaters die zijn uitgestroomd op uitstroomprofiel 1, 2, 3 of 4. Leerlingen die de school hebben verlaten om andere redenen (bijv. verhuizing) worden buiten beschouwing gelaten. Van de 20 schoolverlaters zijn 20 leerlingen uitgestroomd op het uitstroomprofiel waar ze op geplaatst zijn vanuit de analyse van de opbrengsten, de OPP-gesprekken met de ouders en de jaarlijkse leerlingbespreking met de CvB.

Twee jaar lang, na het verlaten van onze school, blijven we de leerlingen en hun vorderingen en uitstroomprofielen volgen. Die informatie gebruiken we om goed te analyseren en zo secuur mogelijk de leerroutes te kunnen bepalen.