Commissie van begeleiding
Deze commissie is verantwoordelijk voor het welzijn van alle leerlingen.
Zij is om de week op dinsdag op onze locatie aanwezig.
De commissie van begeleiding bestaat uit:
-Directie
-Schoolarts
-Psycholoog
-Maatschappelijk werker
-Interne begeleiding
-LogopedieSchoolarts
De schoolarts is op dinsdag aanwezig op de school.


Psycholoog
De psycholoog is verantwoordelijk voor het psychologisch onderzoek.
Dit onderzoek is nodig om het niveau van de leerling te bepalen of om antwoord te geven op een handelingsvraag.


Ouder kind adviseur
De ouder kind adviseur informeert ouders en leerkrachten.
Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om kennis te komen maken en worden geïnformeerd over
ontwikkelings- en hulpverleningsmogelijkheden.
Samen met ouders wordt de thuissituatie besproken en wordt de draagkracht en draaglast in kaart gebracht.


Interne begeleiding
De intern begeleider is betrokken bij de begeleiding van leerlingen, onderwijsassistenten en leerkrachten.
Verder onderzoekt zij nieuwe onderwijsontwikkelingen en methoden en houdt zij het team hiervan op de hoogte.
De nadruk ligt op de coördinatie van het 
toetsen op het gebied van taal, lezen en rekenen.


Logopedie
Iedere leerling wordt na de toelating logopedisch onderzocht.
De communicatieve vaardigheden van het kind, het niveau van de spraak/taalontwikkeling,
alsook de voorwaarden voor deze ontwikkeling, zoals de mondmotoriek, luistergedrag, oogcontact worden in kaart gebracht.


Fysiotherapie
Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van de motoriek en van cognitieve vaardigheden die met de motoriek samenhangen, kunnen terecht bij kinderfysiotherapeuten afkomstig van een particuliere praktijk.Schooltandarts
Tweemaal per jaar bezoekt de schooltandarts onze school. De leerlingen kunnen daar terecht voor de halfjaarlijkse controle. Bij noodgevallen kunt u bellen naar 020-6166332.

Speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Er zijn leerlingen die extra hulp nodig hebben. De volgende instanties kunnen hierbij ondersteuning bieden:
- De Bascule: de Bascule verleent hulp bij psychiatrische problematiek.
- Het Ambulante Team: dit team is verbonden aan Amsta en biedt in bijzondere gevallen ambulante hulp voor individuele leerlingen.
- MEE: de voormalige sociaal pedagogische dienst kan hulp bieden bij problemen in de opvoedings- en thuissituatie.