Leerlingen mogen buiten de schoolvakanties niet zomaar van school wegblijven, dit is vastgelegd in de Leerplichtwet. Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis.
Het is de directie van SO De Heldring onder bepaalde omstandigheden toegestaan om extra verlof en vrijstelling te verlenen, maar dit is aan strenge regels gebonden. Indien een leerling aansluitend aan een schoolvakantie zonder bericht of zonder toestemming van de directie van school wegblijft, dan heet dat 'luxe-verzuim' en zijn de ouders/verzorgers in overtreding.
De school is verplicht deze informatie door te geven aan Bureau Leerplicht Plus (BLP).
Op de dagen direct voor en na de schoolvakanties rapporteren wij de presentie altijd aan BLP.
Een aanvraag voor één of meer dagen heet een 'aanvraag extra verlof'.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g LPW).

a) Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school.
Aanvraagformulieren kunt u hier downloaden of op de site van de gemeente Amsterdam.                  
verlofformulier_gewichtige_omstandigheden SO De Heldring.pdf

aanvraagformulier_vakantieverlof.pdf

b) Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.

c) Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.

d) Aanvragen dienen minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van SO De Heldring te worden voorgelegd.

De school is verplicht om de ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit (een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht) om het verlof al dan niet toe te kennen.