De meldcode
Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken.
Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker en sneller stappen zetten dan professionals die geen meldcode gebruiken. Deze stappen leiden niet per definitie tot een melding.

Wij vinden als school preventie en beëindiging van kindermishandeling noodzakelijk.
Als bij leerlingen onverklaarbare, lichamelijke verwondingen of blauwe plekken geconstateerd worden, maken wij hier een foto van ter beoordeling aan de schoolarts en doen wij navraag bij de ouders. Indien noodzakelijk wordt er melding gedaan bij Veilig Thuis.   Hier kunt u de stappen vanuit de meldcode vinden:

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling _ Huiselijk geweld _ Rijksoverheid.nl.pdf

Ongewenste intimiteiten

Wanneer leerlingen of personeel last hebben van opmerkingen over uiterlijk, kleding, gedrag, aanrakingen of blikken met seksuele bijbedoelingen is er sprake van seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Niet iedere persoon die zich seksueel geïntimideerd voelt of last heeft van ongewenste intimiteiten heeft hierop een afdoende antwoord. Gevoelens van angst en schaamte kunnen dan bijvoorbeeld het plezier in het naar school gaan en de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen overschaduwen. De school streeft ernaar om een veilige school te zijn. Iedereen heeft het recht zijn eigen grenzen vast te stellen en wie hij of zij binnen die grenzen toelaat. Er is sprake van geweld als iemand zonder toestemming die persoonlijke grenzen overschrijdt. Wanneer er op school sprake is van ongewenste intimiteiten zal dit meteen met de betrokkenen worden besproken en worden de stappen uit ons protocol doorlopen. Dit protocol ligt ter inzage bij de directie.

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.