De MR heeft advies- en instemmingsrecht over een aantal belangrijke zaken die het personeel en de ouders aangaan. Dit zijn zaken als verandering van schooltijden, de schoolbegroting en veranderingen op onderwijskundig gebied. Het SO en het VSO heeft een gezamenlijke MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden van het SO en twee ouders en twee personeelsleden van het VSO. De MR vergadert gemiddeld vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De MR maakt een planning voor het schooljaar en van elke vergadering notulen, welke op te vragen zijn. Voor alle scholen die onder het bestuur vallen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Heeft u een vraag voor de MR of wilt u een onderwerp dat de MR aangaat, inbrengen? Dan kunt u de MR bereiken op het volgende emailadres: mr@sodeheldring.kolom.net

Voor SO De Heldring bestaat de MR uit:
Tijn van Hooven (voorzitter en vader van Bram)
Siem-Jan Vos (vader van Letizia)
Liesbeth van Mispelaar (secretaris en groepsleerkracht)
Radha Pancham (groepsleerkracht)