Voorbeeldparagraaf Klachtrecht
voor de schoolgids primair onderwijs

Klachten
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van adv-dagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school, enzovoort. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie:

Schoolbestuur:
•    Naam
•    Telefoonnummer

Of:

Klachtencommissie:
•    Naam secretaris mevrouw/de heer
•    Adres
•    Postcode en plaats

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding.

Klachten ongewenste omgangsvormen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de contactpersonen. De contactpersonen zijn er voor u.
Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning:

•    Naam contactpersoon 1
•    Telefoonnummer
•    Naam contactpersoon 2
•    Telefoonnummer

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van de door u gesignaleerde klacht:

•    Naam externe vertrouwenspersoon
•    Telefoonnummer

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur:
Centraal meldpunt: telefoonnummer 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief), op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 
Onafhankelijk onderzoek
Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.