Klachten
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouders kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid, de communicatie vanuit school, de schoonmaakwerkzaamheden enzovoort. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersonen.
Dit zijn Sjoerd Rogmans s.rogmans@kolom.net en Liesbeth van Mispelaar l.vanmispelaar@kolom.net.

De interne contactpersoon is er voor u, luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u desgewenst in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

Als u er met de school niet uitkomt of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan ons schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie.

Voor een onafhankelijk advies over ongewenste omgangsvormen kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. 0900-1113111. www.onderwijsinspectie.nl 


U kunt tevens terecht bij de externe vertrouwenspersoon van Kolom.

Per 1 juli 2022 is de vertrouwenspersoon Integriteit:
Bernadette Hes 06-25538458
bernadettehes@gmail.com
https://www.in-b-tweenadvies.com

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Afdeling Landelijke Klachtencommissie
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697  E: info@gcbo.nl  www.gcbo.nl

De volledige klachtenregeling waarin de procedure klachtenbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en de interne contactpersoon en is ook te raadplegen op www.stichtingkolom.nl